Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands dal för cirkulär ekonomi kommer på allvar i gång

Ett av Nylandsprogrammets mål är ett klimatsmart och framgångsrikt Nyland, och detta mål främjas på ett betydande sätt när nyländska aktörer inom cirkulär ekonomi på ett nytt sätt börjar lösa utmaningar med hållbar och ansvarsfull produktion och konsumtion. Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) har beviljats för att stödja skapandet av Nylands dal för cirkulär ekonomi. 

– Nylands dal för cirkulär ekonomi är en plattform för ett nytt slags samarbete. Med hjälp av dalen skapar man möjligheter för gemensam utveckling, spridning av kunskap och ömsesidigt lärande. Att identifiera affärsmöjligheter, främja projekt och skaffa finansiering är väsentliga när det gäller verksamheten vid dalen för cirkulär ekonomi, beskriver Pia Tynys, ledande sakkunnig i klimatfrågor vid Nylands förbund.

Finland har ett ambitiöst mål att vara föregångare inom cirkulär ekonomi, och i många avseenden har Nyland en avgörande roll i att uppnå detta mål eftersom regionen har de största materialströmmarna och ett effektivt insamlingssystem. Nylands dal för cirkulär ekonomi kommer att vara en stark och imponerande gemensam satsning och plattform när det gäller att främja den cirkulära ekonomin.

– I vårt landskap finns det väldigt mycket potential för att utveckla och pilottesta cirkulär ekonomi på nationell nivå. I regionen finns också många företag samt mycket kompetens inom forskning och innovationer, vilket har en stor betydelse för att utveckla lösningar för cirkulär ekonomi, säger Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Betydande stöd för främjande av cirkulär ekonomi från både nationell och EU-nivå

Inom den cirkulära ekonomin utnyttjar man effektivt materialen och minimerar uppkomsten av avfall. Dessutom bör man sträva efter att totalt sett minska förbrukningen av jungfruliga naturresurser. Till cirkulär ekonomi hör också delningsekonomi och utveckling av tjänster. Tjänsterna bör basera sig på delning, uthyrning och återvinning.

– Vi bör använda ekologiska, ekonomiska och sociala resurser klokt och med eftertanke, så att vi kan öka välfärden och samtidigt hålla oss inom de ramar som ges av klimatet och naturen. Det behövs nya verksamhetsmodeller inom ekonomin, med vilka man kan styra in konsumtionen i en mera hållbar riktning, konstaterar Savolainen.

Nyland tillsammans med 80 andra finländska aktörer är med i Green deal-förbindelsen för koldioxidsnål cirkulär ekonomi som koordineras av miljöministeriet, och förbindelsen kommer också att främjas som en del av utvecklingen av dalen. Genom det samarbete som uppstår till följd av förbindelsen producerar man forskningsdata om användning av naturresurser och data om materialströmmar. De som är med i förbindelsen försöker tillsammans hitta de mest effektiva åtgärderna för att främja den cirkulära ekonomin.

– Dessutom har Nyland valts till en av pilotregionerna inom Europeiska kommissionens program Circular Cities and Regions Initiative. I och med programmet kommer vi att få ett viktigt europeiskt stöd till att främja den cirkulära ekonomin, berättar Tynys.

Nyland blir modellområde för cirkulär ekonomi

Man börjar skapa Nylands dal för cirkulär ekonomi utifrån fyra centrala områden inom cirkulär ekonomi: mat, byggande, plaster och textiler samt elektriska eller elektroniska produkter. Det är fråga om en lärande process där även nya teman kan komma upp till diskussion.

Målet är att den cirkulära ekonomin genererar en ny affärsverksamhet och ökad omsättning för företag samt en ökad internationell affärsverksamhet och ökat samarbete med hjälp av aktiva stödåtgärder.

En viktig del av skapandet av dalen för cirkulär ekonomi är att förstärka det samarbete och kunnande som gäller cirkulär ekonomi och att mer effektivt utnyttja dessa i nyländska företag, kommuner och städer.

– I det bästa fallet genererar dalen för cirkulär ekonomi en ny, nyländsk verksamhet inom cirkulär ekonomi som baserar sig på samarbete, gör den pågående verksamheten och utvecklingen inom den cirkulära ekonomin synlig samt bidrar till att landskapet Nyland blir ett modellområde för cirkulär ekonomi, säger Tynys.

Nylands dal för cirkulär ekonomi sätts i gång genom ett utvecklingsprojekt av Nylands förbund och CLIC Innovation som startar i slutet av år 2022 och avslutas år 2024. Utvecklingen av dalen för cirkulär ekonomi inleddes med en förhandsutredning redan år 2021 då dalens vision, mission, värdelöfte samt temaområden fastställdes. Utredningen genomfördes av Green Net Finland, CLIC Innovation, Teknologiska forskningscentralen VTT, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, och den finansierades av Nylands förbund.

Ytterligare upplysningar:

Pia Tynys

Ledande sakkunnig i klimatfrågor

+358 40 149 2244

Nylands klimatarbete, grön omställning, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland