Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ökande inkomster från turismen runtom i Finland – Utredning om branschens inkomst- och sysselsättningseffekter per kommun

En ny utredning ger jämförelsebar information om kommunernas inkomster från turismen och om resebranschens effekter på sysselsättningen i hela Finland. Enligt undersökningen är den direkta inkomsten 4,06 miljarder euro i Nyland år 2022, d.v.s. omsättningen som företagen fått av resenärer. De här inkomsterna är på uppåtgående runt omkring i landet, men branschen ligger ännu efter den nivå som fanns innan pandemin. En lika omfattande undersökning har inte gjorts tidigare.

De mest betydande resmålen i landet står i samråd bakom en utredning som utgör en omfattande helhet i sitt slag. Utöver Nylands förbund medverkar följande kommuner från landskapet: Borgå, Esbo, Helsingfors. Hyvinge, Lojo, Lovisa, Nurmijärvi, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

Enbart Lappland, Sotkamo, Kuopio och Villmanstrand saknas i undersökningen, som innehåller beräkningar för resebranschens inkomst- och sysselsättningseffekter i sammanlagt 54 turistområden under år 2022. Den genomfördes av forsknings- och analyseringscentret TAK Oy, som specialiserat sig på turismforskning.

Inkomsterna från turismen nära nivån som föregick pandemin

Undersökningen om turistinkomster 2022 är så regionalt omfattande att den erbjuder möjligheten till en jämförelse inom landet. Generellt sett är det ett tillväxtår inom nästan alla berörda områden, eftersom turismen då började återgå till nivån innan den senaste världsomfattande epidemin.

I Nyland kunde man skönja en klar återhämtning från den tidens problem, såväl inom hela landskapet som i de största städerna. Beräkningar över inkomster som turismen fört med sig har även gjorts under åren 2016, 2018 och 2021.

Vårt landskap har ännu inte helt nått samma turistnivå som innan pandemin, men uppgången i inkomsterna är märkbar. En livligare verksamhet vid Helsingfors-Vanda flygplats och hos Finnair ligger delvis bakom den kraftiga tillväxten i landskapet. Dess betydelse för den regionala inkomsten är stor: exempelvis steg Finnairs hela omsättning från 838 miljoner till 2,36 miljarder – och omsättningen för den utländska verksamheten steg relativt sett ännu mera.

Genom att utnyttja många mätare anger undersökningen att Nyland är Finlands största resmål. Den direkta inkomsten från turismen, d.v.s. den omsättning som resenärer tillförde företagare, uppgick till 4,06 miljarder i fjol. För Nylands och de stora städernas del i hela landet har Vanda de största turisminkomsterna. Förklaringen ligger till största delen att finna på Helsingfors-Vanda flygplats, som ligger bakom inemot 90 procent av stadens sammanlagda inkomster från turismen.

År 2022 låg inte inkomsterna ännu på samma nivå som år 2018. De har dock närmat sig nivån som föregick pandemin, även om de viktigaste turistmålgrupperna tidigare, såsom ryssar, kineser och japaner nästan ännu helt lyser med sin frånvaro.

Fortfarande väldig tillväxtpotential inom finsk turism

Turismen är en av de viktigaste industribranscherna i vårt land. Den skapar arbetsplatser och drar in skatteinkomster i en bred utsträckning. Innan den globala epidemin innehade turismexporten en andel på 5,4 procent av landets alla exportintäkter. Att mäta resandets effekter för varje kommun är utmanande, eftersom det inte finns tillgängliga fakta om enskilda resenärers rutter och tjänsteinköp. Sålunda ska en jämförelseduglig undersökning om reseområden göras på samma sätt och med samma tidscykel.

Resenäringen har under åren hamnat i skuggan av andra stora finska industribranscher, trots dess hela tiden tilltagande betydelse. Detta torde delvis bero på att de flesta företagen är små och de finns inom många olika branscher. Därför kan det vara svårt att se helhetseffekterna. I alla fall har uppgången varit kraftig inom turismen, med undantag av pandemiåren. Tillväxtpotentialen är fortfarande väldig. Med hjälp av nya forskningsresultat kan man allt mera föra fram branschens slagkraft.

Nyland vill vara ett hållbart resmål

Nyland ger otvivelaktigt en bra och genomsnittlig bild av Finlands mångsidighet och dess otroliga utbud. Som en helhet kan man vara nöjd över inkomsterna som kommer från turismen, men mera gemensamt utvecklingsarbete behövs fortfarande. Sådant behövs för helheter som förbättrar verksamhetsförutsättningarna för kvalitativa och hållbara turismprodukter jämte reseupplevelser, samt för företag i branschen. Åtgärder för vidareutveckling ska exempelvis riktas till trafik och tillgänglighet, energieffektivitet, rekreations- och naturturism, kust och skärgård.

– De inkomster som turismen ger är naturligtvis ett av de viktigaste
sätten att mäta hur det går för branschen, men inom hela vårt landskap finns en tydlig betoning på näringsgrenens vilja att producera tjänster och upplevelser på ett hållbart sätt, säger Tarja Koistinen, som är sakkunnig i turismfrågor.

Andra viktiga mätare är indikatorerna för hållbar tillväxt, såsom sysselsättningseffekterna och klimatavtrycket. Landskapet Nyland vill bli klimatneutralt före utgången av år 2030. Detta förutsätter omfattande utsläppsminskningar inom alla sektorer. Nylands förbund idkar klimatarbete via sin Färdplan för ett klimatneutralt Nyland och i samarbete med regionens övriga aktörer. Miljöns hållbarhet och klimatneutralitet ligger i fokus för utvecklingsarbetet, också för turismens och evenemangens del.

I likhet med andra landskapsförbund, är det möjligt för vårt förbund att styra in finansiering till projekt som förbättrar verksamhetsbetingelserna för branschen överlag – trots att de penningströmmar inom regionutvecklingen som flyter in till vårt landskap är märkbart mindre än i det övriga landet. Detta gäller speciellt medel för utvecklandet av resebranschen och dess verksamhetsmiljö.

– Hos oss är samarbetet och nätverken i en nyckelposition. Det ömsesidiga samarbetet syns som ett kraftfullt viljetillstånd att utveckla Finlands klart största turistområde i riktning mot ett hållbart mål, säger Koistinen.

Projektet Carbon Neutral Experience står för betydelsefulla arbetsinsatser på Nylands väg till klimatneutralitet. Det är ett samprojekt med 15 kommuner i landskapet. Utvecklingsbolaget Novago Oy i västra Nyland har lett projektet, som till exempel räknat ut ett klimatavtryck föranlett av turismen i de medverkande kommunerna.

Mera detaljerad information:

Ytterligare upplysningar:

Tarja Koistinen

Sakkunnig

+358 44 352 2070

Turism- och skärgårdsfrågor, samarbete mellan landskapets aktörer i turismbranschen, nätverkssamarbete i turismbranschen

Betjänar också på svenska

Johannes Herala

Sakkunnig

+358 44 365 1988

Nylands utveckling på regional nivå, kommunal och regional ekonomi, omvärldsanalyser, separata utredningar

Nyckelord:

NäringarStatistik