Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Pandemin satte stopp för trafiken i Nyland – Nu växer trafikmängderna igen

Trafikmängderna i Nyland ökade något fram till år 2019, men blev betydligt mindre på grund av coronapandemin. Detta framgår av uppföljningsuppgifterna för trafiksystemet i västra och östra Nyland under åren 2017–2021.

Trafiken utvecklades i samma riktning i både västra och östra Nyland under fyra års granskningsperiod. På grund av coronapandemin minskade trafikmängderna med cirka 10–15 procent. År 2021 började trafikmängderna öka igen, men de var i huvudsak lägre än trafikmängderna år 2019.

Bilar köps fortfarande

Undantaget är riksväg 25 och stamväg 51 där trafikmängderna i fjol var större än år 2019. Här syns säkert det att andelen tung trafik förblev på nästan samma nivå också under coronatiden, och denna andel har kontinuerligt ökat ställvis.

– Många som bor eller jobbar i närheten av dessa vägar använder dessutom bil när de åker till arbetet, för det finns ett mindre antal alternativa färdsätt, bedömer trafikplanerare Pasi Kouhia vid Nylands förbund.

Coronapandemin har inte heller minskat antalet bilar, utan detta antal har kontinuerligt ökat i hela Nyland under de senaste åren. Allt fler väst- och östnylänningar väljer en laddbar hybridbil eller elbil, och andelen traditionella bensin- eller dieseldrivna bilar minskar.

Utsläppen från trafiken i västra och östra Nyland minskar på grund av förändrade drivkrafter och minskade trafikmängder, men tills vidare är denna förändring ganska liten.

– Förändringen är ett steg mot rätt riktning, men andelen hybridbilar och elbilar är ännu rätt så liten: I båda regionerna är andelen hybridbilar cirka tre procent och andelen elbilar drygt en procent av de bilar som är i trafik, berättar Pasi Kouhia.

Allt mindre tågresor

I tågtrafiken har passagerarantalet minskat under de senaste åren, och detta antal verkar inte öka i motsvarande takt som biltrafiken efter coronapandemin. Passagerarantalet på stambanan och Lahtis direktbana var år 2021 bara hälften av passagerarantalet år 2018. Även passagerarantalet på kustbanan har minskat i betydande grad, även om inte lika mycket som på stambanan och Lahtis direktbana.

Pasi Kouhia tror att antalet tågresor har minskat på grund av ökat distansarbete, vilket allmänt sett har minskat användningen av kollektivtrafik.

– Det finns många kontorsarbetare och kontorsjobb i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser. På dessa arbetsplatser jobbar man naturligtvis också mest på distans.

Det har varit mindre förändringar i fråga om godstågen. Godstrafiken har minskat på stambanan och direktbanan, men ökat på banan till Nordsjö. Godstrafiken på Hangö–Hyvinge-banan har också ökat.

Största förändringar i flygtrafiken

I Nylands viktigaste hamnar har import- och exportmängderna i huvudsak återställts efter nedgången som orsakades av coronaviruskrisen. I många hamnar minskade varuflödena år 2020, men speciellt i Helsingfors och Hangö hamnar har de under år 2021 återställts till motsvarande nivå som före coronakrisen. 

Undantaget är emellertid Sköldvik hamn där importen och exporten minskade under båda coronaåren.  Orsaken till detta är efterfrågan på bränsle som minskade under coronatiden eftersom Sköldvik hamn betjänar enbart Neste oljeraffinaderi.

Den viktigaste förändringen som orsakades av coronakrisen gällde flygtrafiken som minskade i Finland år 2020 med nästan 80 procent jämfört med året innan och fortsatte att minska år 2021. Även det totala antalet bilresor har minskat.

Den minskade trafiken har också haft en positiv inverkan på trafiksäkerheten: i både västra och östra Nyland har personskadorna minskat tydligt. Antalet dödsfall i trafiken har varit oförändrat i båda regionerna under åren 2017–2021, men detta antal har redan tidigare varit så lågt att den minskade trafiken inte har haft inverkan på det.

Bekanta dig med uppföljningsrapporterna (på finska)

Vänligen beakta att flygtrafiken inte ingår i rapporterna. Det finns dock information om passagerarantalet i flygtrafiken på Finavias webbplats(Du går över till annan tjänst) (på finska).

Uppföljningsuppgifterna för trafiken berättar om hur trafiksystemet fungerar och hur det utvecklas

Nylands förbund svarar för utarbetandet av trafiksystemplanerna för västra och östra Nyland. Uppföljningen av trafiksystemet är en del av trafiksystemarbetet där avsikten är att främja och följa hur planerna genomförs. Vid uppföljningen strävar man efter att identifiera förändringar i trafiksystemet genom att samla information om hur mycket och hurdan trafik och hurdana transporter det finns i regionen.

När man följer upp trafiksystemets läge, är det viktigt att identifiera de viktigaste förändringarna inom en relativt kort tidsperiod.  Årligen fastställer man de indikatorer som ska följas. De frågor som ska följas är utveckling av trafikmängderna på de viktigaste landsvägarna per fordonstyp, utveckling av bilbeståndet, kalkylmässig utveckling av vägtrafikens koldioxidutsläpp, passagerar- och transportmängder på de viktigaste bannäten och hamnarna samt trafiksäkerhet. Lägesbilden av trafiksystemet kompletteras med fyra års mellanrum genom indikatorer som fördjupar uppgifter om förändringar i mobilitet, transporter, trafiksystem, markanvändning och tillgänglighet.

Ytterligare upplysningar:

Pasi Kouhia

Sakkunnig

+358 40 660 5030

Trafiksystemplaner, trafikmodeller och ny teknologi inom trafiken, öst- och västnyländska trafikfrågor

Nyckelord:

StatistikTrafik