Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylandsprogrammet sammanfattar landskapets målbild – Landskapsfullmäktige godkände programmet

Landskapsfullmäktige godkände Nylandsprogrammet vid sitt sammanträde den 14 december. Nylandsprogrammet banar väg för ett ekologiskt hållbart, ekonomiskt ansvarsfullt och socialt rättvist landskap.

Enligt programmets vision ska Nyland år 2030 ligga rejält före i arbetet med att dämpa klimatförändringen samt i fråga om ekonomisk konkurrenskraft och välfärd. Utöver visionen omfattar programmet prioriteringar, mål och åtgärder för åren 2022–2025.

– Vi måste lösa komplicerade problem, såsom klimatförändringen och de utmaningar som coronan har medfört för samhället. Att hitta lösningar kräver att vi riktar blicken mot ett större område än vårt eget område och verksamhetsfält, säger utvecklingschef Outi Ervasti.

Ett klimatsmart, framgångsrikt och lyckligt Nyland som mål
I och med godkännandet av Nylandsprogrammet har klimatneutralitetsmålet skärpts med fem år. Målet är ett klimatneutralt landskap år 2030. Nyland producerar cirka en femtedel av Finlands klimatutsläpp, vilket innebär att regionens klimatneutralitet är av stor betydelse med tanke på målsättningen för hela landet.

– Utsläppen har redan minskats under de senaste åren, men vi måste fortfarande jobba för ett klimatneutralt Nyland. Syftet med det ambitiösa klimatmålet är att garantera att nylänningarna också i framtiden har en trivsam och ren livsmiljö, konstaterar sakkunnig Rosa Tuomi.

När det gäller nyländska forsknings- och utvecklingsutgifter eftersträvas en andel som utgör fem procent av landskapets bruttonationalprodukt före år 2030. För närvarande är andelen 3,5 procent.

– Utifrån internationella jämförelser vet vi att Nyland redan i dag är en utmärkt miljö för utländska investeringar. För att stärka utbildningsnivån och innovationsförmågan behöver vi flera satsningar på forskning, utveckling och innovationer, berättar Tuomi.

Målet är också att Nylands sysselsättningsgrad höjs till 80 procent före slutet av år 2030. År 2021 var sysselsättningsgraden 75 procent. För landskapets invånare vill man erbjuda de bästa förutsättningarna för ett bra och tryggt liv.

– Då vi återhämtar oss från coronakrisen ligger vi i en slags brytningspunkt där det finns hot om ökad marginalisering, isolering och otrygghet om vi inte tar hand om de mest utsatta. Därför är det ytterst viktigt att stärka välbefinnandet, förtroendet och tron på framtiden, beskriver planeringschef Ulla-Mari Karhu.

Nylandsprogrammet styr in projektfinansiering som anvisas landskapet
Genomförandet av programmet inleds nästa år med en turné i Nyland, och i evenemangen under turnén planeras framtida verksamhet med regionens olika aktörer. De projekt som genomförs av aktörer inom landskapets utveckling och som stöds med finansiering för regionutveckling är i en nyckelposition när programmet genomförs.

Uppnåendet av programmets mål följs med hjälp av olika mätare. Uppföljningen sker till exempel i fråga om elektrifiering av trafik, utbildningsnivån och antalet högutbildade samt i fråga om befolkningens upplevda välbefinnande. Det är möjligt att bekanta sig med mätarna och deras läge på Nylands förbunds webbplats våren 2022. Dessutom publiceras årligen en rapport om hur programmet har genomförts enligt mätarna.

Programmet har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland, regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsanstalter samt organisationer. Programmet bidrar till att FN:s mål för hållbar utveckling ska kunna uppfyllas i Nyland. Hur väl Nylandsprogrammet är i överensstämmelse med miljömålsättningarna och med principerna för hållbar utveckling har bedömts i den miljörapport som har utarbetats samtidigt som programmet.

Utöver Nylandsprogrammet godkände landskapsfullmäktige också Nylands förbunds budget för år 2022 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2022–2024.

Ytterligare information om Nylandsprogrammet och tillhörande miljörapport på vår webbplats  

Publikation: Rejält före – Nylandsprogrammet 2022–2025 (pdf)

Publikation: Miljörapport (pdf)

Se en videon (på finska):

Sanna-Katri Rautava vid Aalto-universitetet samt Rosa Tuomi och Outi Ervasti vid Nylands förbund berättar om Nylandsprogrammet.

Upplysningar om Nylandsprogrammet:

Utvecklingschef Outi Ervasti, tfn 040 721 2131
Sakkunnig Rosa Tuomi, tfn 050 563 0375

Upplysningar om miljörapporten:

Miljösakkunnig Tanja Lamminmäki, tfn 041 536 2763